IVN- רשת הון סיכוי לישראל (ע"ר), מובילה את הצמיחה של המגזר העסקי חברתי בישראל, מייצרת השפעה חברתית על ידי מתן ידע, מימון וקשרים מהעולם העסקי למיזמים עסקיים חברתיים בישראל.

IVN, שהוקמה בשנת 2001, הנה רשת של חברים שבינהם ניתן למצוא יזמי הייטק, אנשי עסקים בכירים, מנהלי קרנות הון-סיכון, תאגידים ותורמים פילנתרופים מישראל ומארצות הברית. רשת החברים, יחד עם צוות הארגון המקצועי, מגייסים וממנפים את המשאבים, הקשרים והניסיון שלהם מהעולם העסקי אל העולם החברתי לצורך פיתוח המגזר הרביעי, מגזר העסקים החברתיים.

מהו עסק חברתי?

עסק חברתי הוא עסק שקם במטרה לפתור בעיה חברתית או כשל שוק חברתי, ופועל בכלים עסקיים כדי להשיג את מטרותיו.
עסק חברתי יכול להיות ממומן מכספים פילנתרופים, ממשלתיים ומהכנסות עצמיות ומטרתו – להגיע ליציבות כלכלית מבוססת על  הכנסותיו העצמיות.
עסק חברתי מודד את הצלחתו לא רק במדדים של החזר השקעה על ההון (ROI) אלא גם במדדים של החזר השקעה חברתית על ההון (SROI).

ivn_pfolio_ecommunity3מה הערך של IVN לעסקים חברתיים?

מרבית פעילותה של IVN מתמקדת בעסקים חברתיים שהוקמו במטרה לפתור בעיות חברתיות בעיקר בתחומים של תעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, לרבות: חרדים, נשים ערביות, אנשים עם צרכים מיוחדים, מתמודדים עם בעיות נפשיות, נוער בסיכון ועוד.  כמו כן IVN פועלת במרץ בתחומים של עסקים חברתיים העוסקים בהורדת יוקר המחיה, פיתוח כלכלי אזורי, חינוך וטכנולוגיה.

IVN  פועלת בשני ערוצים עיקריים:
•    קידום הרגולציה והחקיקה בנושא מגזר העסקים החברתיים.
•    השקעה בפועל בעסקים חברתיים, ליווים והצמחתם.

 החל משנת 2013, IVN השקיעה למעלה מ 8.5 מיליון דולר בלמעלה מ- 40 עסקים חברתיים.
כל אחד מהעסקים החברתיים בתוכנית של IVN  זוכה:
•    להלוואה בתנאים מועדפים או השקעה הונית, לפי העניין.
•    מענק באמצעות רשת של שותפים פילנתרופים מהארץ ומעולם.
•    ליווי צמוד של  למעלה מ- 100 מנטורים החברים ב- IVN ושל צוות IVN, שלהם נסיון רב בניהול והובלה של עסקים, ביעוץ אסטרטגי, במימון הון סיכון, כמו גם בשיווק ומכירות.

מגזר העסקים החברתיים בישראל הולך וגדל ואף זכה להכרה בשנים האחרונות של משרדי הממשלה הבאים : ב"שולחן העגול התלת מגזרי" של משרד ראש הממשלה, במשרד הכלכלה, במשרד הרווחה, ובביטוח הלאומי. IVN מהווה שותפה משמעותית לפעילות המשרדים האלו בתחום העסקים החברתיים.

הערכתינו היא  שנכון להיום יש כ- 200 עסקים חברתיים פעילים בישראל, המעסיקים אלפי אנשים מאוכלוסיות מוחלשות, והיקף פעילותם מוערך בכ- 200 מיליון ש"ח לשנה.  פעילותינו בתחום העסקים החברתיים יכולה להביא להצמחת המגזר כך שתוך 10 שנים עסקים חברתיים בישראל יעסיקו  כ- 100 אלף אנשים מאוכלוסיות מוחלשות, ובהיקף פעילות של  כ- 10 מילארד ש"ח לשנה מהכנסות עצמיות.

עמותת IVN פועלת שלא למטרות רווח, וההלוואות או הרווחים שחוזרים אליה משמשים להשקעות בעסקים חברתיים נוספים.

IVN מאפשרת לידע עסקי ולמימון לחבור לעסקים חברתיים בעלי פוטנציאל צמיחה, במטרה לשפר את המציאות החברתית בישראל. כוחה של IVN נובע מזיהוי פערים חברתיים וסוכני שינוי מתאימים, כמו גם זיהוי של השותפים הראויים ביותר לגישור על הפערים הללו. IVN מסיעת ליוזמות עסקיות חברתיות לצמוח ולהתייצב, ושואפת להביא להתרחבות ולשכפול של עסקים חברתיים מצליחים, על מנת להגיע להשפעה חברתית נרחבת וברת-קיימא. השפעה שכזו תושג, לתפיסתם של חברי IVN, על ידי קידום מיזמים עסקיים חברתיים העוסקים בעיקר בתעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות.