IVN ובנק מזרחי-טפחות משלבים כוחות בקול קורא זה, במטרה לאתר כארבעה-חמישה מיזמים עסקיים חברתיים – אשר ייצרו שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי פיתוח אמצעי הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.

במסגרת השותפות הנ”ל תינתן עדיפות למיזמים חברתיים עסקיים המבוססים על מודל כלכלי עסקי בתחומים הבאים, ושפועלים עם אוכלוסיות ו/או באזורים מוחלשים בישראל:
• פיתוח כלכלי – תעסוקה / הכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות בעלי גוון – פריפריאלי/ חברתי
• חינוך – ילדים, נוער וצעירים

המיזמים שיבחרו לתוכנית יהנו מחבילה הכוללת:
• מנטורינג – ע”י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות ואיש צוות מקצועי במשך שנה
• מימון – מענק של 25,000-35,000 ₪ (מלגת קיום עבור מישרה חלקית)
• כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: כתיבת תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

גופים המעוניינים להגיש מועמדות ידרשו לעמוד בקריטריונים הבאים:
• תחום פעילות המוגדר לעיל
• קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח, ע”י יצירת מקורות הכנסה עצמאיים והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
• השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
• היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

נושאים שעליהם יש לענות עם הגשת הבקשה:
• תחום הפעילות
• מה הוא כשל השוק שהמיזם עומד לענות עליו ונתונים על הנושא הנבחר
• מה המוצר/שירות/מודל
• מיהו קהל היעד
• ROI – תכנית עסקית ראשונית ליצירת הכנסה עצמית שאינה ממקורות פילנתרופים
• SROI – מהו המודל החברתי? איך ניתן למדוד את ההישגים בו? מה המדדים והיעדים הכמותיים?
• שכפול – אפשרות השכפול
• CV – של היזם

התהליך: לאחר הגשת טופס בקשה, ייערך סינון ראשוני. מועמד שיעבור שלב זה יוזמן לראיון אישי בו יושם דגש על הנושאים שהוזכרו לעיל. מי שיעבור את הריאיון האישי יוזמן להציג את המיזם בפני וועדת קבלה שתהיה מורכבת מנציגי IVN ונציגי בנק מזרחי-טפחות. לאחר שהוצגו בפני הוועדה כל המיזמים שעלו לשלב גמר זה, הוועדה תקבל החלטה מי לקבל לתכנית. מיום פרסום קול הקורא, התהליך אורך כחודשיים. במידה וההחלטה תהיה חיובית יחתם הסכם התקשרות, ויתחיל תהליך ליווי שנתי על ידי מומחי תוכן.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 01 לאפריל 2014.
ניתן להגיש את הטופס בעברית או באנגלית. טופס הבקשה יוגש און ליין בלבד.למילוי הטופס לחצו כאן

יש לשלוח את המסמכים הנלווים לטופס הבקשה המלא לכתובת דוא”ל svapplications@ivn-669d02.ingress-bonde.easywp.com. לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל ל- info@ivn-669d02.ingress-bonde.easywp.com או בטלפון 073-2903325073-2903325.